HMS-plan

HMS-plan

HMS-plan for Brønnøy sjøsportklubb

under utarbeidelse

Oppdatert 06.08.2018

Brønnøy sjøsportklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk, robåt, seilbåt og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens medlemmer skal føle seg trygge når de deltar på klubbens aktiviteter og samtidig få mulighet til å utvikle seg som padlere.

Planen for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og oppfølgingen av denne skal bidra til å oppnå dette målet.

Styret i Brønnøy sjøsportklubb oppfordrer alle medlemmer om å lese igjennom planen og bidra til trygg padling, roing og seiling.

God tur!

Innhold:

 1. Bakgrunn for Helse-, Miljø-, Sikkerhetsplanen (HMS-planen)
 2. Mål for sikkerhetsarbeidet i BRØNNØY SJØSPORTKLUBB
 •     Systematisk HMS-arbeid
 •     Organisasjon
 1. HMS og Brønnøy sjøsportklubb
 •     Dine ferdigheter
 1. Aktiviteter i klubbregi
 •     Treningskvelder/turer
 •     Ikke-organiserte turer/aktiviteter
 •     Kurs
 •     Bassengtrening
 1. Klubbens aktivitetsansvarlige
 •     Ansvarlig på treningskveldene
 •     Tur/aktivitetsansvarliges oppgaver
 •     Kompetansekrav til aktivitetsansvarlige
 •     Kompetansegivende kurs i klubbregi
 1. Om padling i våre farvann
 •     Stjernesystemet
 1. Natur og friluftsliv
 2. Rapportering av uønskede hendelser
 •     Prosedyre for varsling av skade og ulykke
 •     Risikovurdering
 •     Episodeskjema

 

1.Bakgrunn for Helse-, Miljø-, Sikkerhetsplanen (HMS-planen)

Brønnøy sjøsportklubb ønsker å fremme gode padleopplevelser i trygge omgivelser.

Formålet med HMS-planen er å forhindre ulykker og død, fremme sikker padling og positive padleopplevelser, og bidra til å utvikle klubbens og medlemmenes kompetanse ved at det retter oppmerksomhet mot viktigheten av HMS-arbeid.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder for frivillige organisasjoner som Brønnøy sjøsportklubb. Vi følger lover og forskrifter som gjelder vår virksomhet. Vi tilbyr turer og kurs. Vi må derfor ha et systematisk HMS-arbeid og en HMS-håndbok i klubben vår. Klubben må kartlegge mulige farer og gjøre en risikovurdering av de aktivitetene vi tilbyr.

Dette er nærmere beskrevet på hjemmesiden til Direktoratet for sivil beredskap (DSB): http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/Forbrukertjenester/Produktkontrolloven pålegger oss 4 generelle plikter:

 1. Å gi informasjon til medlemmer og deltagere
 2. Å ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til forsvarlig gjennomføring
 3. Å vise aktsomhet
 4. Å gjennomføre risikoreduserende tiltak

Internkontrollforskriften utdyper dette og stiller noen mer konkrete krav til Brønnøy sjøsportklubb:

 1. Sette mål for Helse, Miljø og Sikkerhets-arbeidet i klubben
 2. Ha oversikt over ansvars- og oppgavefordeling
 3. Kartlegge farer, vurdere risiko, lage planer og iverksette risikoreduserende tiltak.
 4. Ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav og retningslinjer
 5. Ha systematisk oppfølging av internkontrollen for å sikre at den fungerer i praksis.

 

2. Mål for sikkerhetsarbeidet i Brønnøy sjøsportklubb

Som ved all friluftslivsaktivitet så vil det alltid være en viss risiko for skader og ulykker.Brønnøy sjøsportklubb jobber for å redusere risikoen for alvorlige uhell og død i forbindelse med palding HMS-planen bidrar til at klubben når dette målet.

Systematisk HMS-arbeid

Brønnøy sjøsportklubb driver et systematisk HMS-arbeid. Styret har ansvaret for planen og går gjennom denne hvert år. Styret oppnevner en HMS-ansvarlig.Klubbens HMS-plan skal revideres årlig.Hvert år informerer styret medlemmene i klubben om hva som er gjeldende HMS og eventuelt endringer og nyheter i lover og forskrifter vi må forholde oss til.Årsmeldingen skal inneholde et punkt om HMS-arbeidet, f.eks om det har det vært enkeltarrangementer som gir grunn til refleksjoner i forhold til HMS.

Organisasjon

Brønnøy sjøsportklubb ledes av et styre med styreleder som ansvarlig. Klubben har egne vedtekter i tråd med idrettsforbundets lover. Styrets sammensetning fremkommer av protokollen fra årsmøtet.

3. HMS og Brønnøy sjøsportklubb

I Brønnøy sjøsportklubb prioriterer vi sikkerheten høyt. Sikker padling er grunnlaget for gode opplevelser og prestasjoner knyttet til padling ved klubbens aktiviteter.Ferdigheter, utstyr og ressurser hos deltakerne avgjør hva slags aktiviteter vi kan gjennomføre. Sikkerhet innen padling handler om å utføre relevante risikovurderinger, ha tilstrekkelige marginer mellom hva du behersker, og hvilke utfordringer du står overfor. Videre handler det om erfaring, ferdigheter, utstyr og forebyggende tiltak. Gjennom erfaring kan du bedømme ulike situasjoner, og vurdere om marginene er tilstede.

Dine ferdigheter

Kunnskap, erfaring og god vurderingsevne er viktig. Et padlekurs gir deg kun en plattform å bygge videre på. Du må selv ta ansvar for egen læring etter et padlekurs. Ved klubbaktiviteter skal du også være en god deltager i gruppen. Vi anbefaler alle nye padlere å ta NPFs Grunnkurs hav og deretter padle mye, fortrinnsvis sammen med andre slik at du blir trygg i kajakken din. På klubbaktivitetene kan du få hjelp til å lære deg padleteknikker og få tips og råd av mer erfarne padlere. Selv om det er oppnevnt en aktivitetsansvarlig, så må du selv gjøre din egen vurdering av om dette er en aktivitet/tur som du ønsker å delta på. Velg derfor aktivitet/tur etter egne ferdigheter. Er du usikker, så diskuter med aktivitets/turleder om aktivitet/turen passer for degAktivitets/turleder kan aldri være ansvarlig for din sikkerhet, men har som oppgave å planlegge og gjennomføre den aktuelle klubbaktiviteten på en forsvarlig måte, slik at alle deltagere får en god opplevelse.

Din sikkerhet – ditt ansvar. Hverken klubb eller aktivitets/turansvarlige har det fulle ansvar for deltagere på kurs og klubbaktiviteter.

Padling er i utgangspunktet en trygg aktivitet når man har lært seg grunnleggende ferdigheter og redningsteknikker.

Dersom du er redd og engstelig når du padler, så tyder det på:

 1. at du padler på et sted du ikke burde ha vært
 2. at du trenger å øve mer på grunnleggende padleteknikk
 3. at du bør trene mer i vind og bølger, under trygge forhold evt.
 4. at du har en kajakk som du ikke mestrer

 

 1. Aktiviteter i klubbregi

Brønnøy sjøsportklubb har følgende aktiviteter som omfattes av HMS-planen:

 • Treningskvelder, ettermiddagsturer, dagsturer og overnattingsturer
 • Bassengtrening
 • Padlekurs

Som en del av klubbens HMS-arbeid skal klubben arrangere/formidle førstehjelpskurs som inkluderer hjerte-lungeredning og redningstrening i sjøen.

.

Treningskvelder/turer

Klubbtaktivitetene står omtalt på terminlista og klubbens hjemmeside. Disse aktivitetene/turene skal ha en ansvarlig som er utpekt av klubben. Klubbaktivitene skal også ha en forhåndsbeskrivelse av aktivitetens karakter samt krav til deltakernes ferdigheter.  Vi følger Padlevettreglene når vi deltar på aktiviteter i klubben. Klubben har faste treningskvelder torsdag, hver uke fra mai til oktober. Inntak av nybegynnere vil fortrinnsvis skje den første timen på torsdager. Hav- bølge- og brottpadling kan også foregå som en organisert klubbtur. Det krever i tilfelle en god forhåndsbeskrivelse av turens karakter, samt klare krav til deltagerne og en godkjent turansvarlig.

God organisering og grundig risikovurdering er spesielt viktig på slike turer. Det er utarbeidet et skjema som kan være til hjelp for risikovurdering i tilknytning til turene/aktivitetene. Risikovurdering.

Ikke-organiserte turer/aktiviteter

Alle kan invitere til padleturer og trening på facebook-siden til klubben. Disse invitasjonene må du merke med «Dette er ikke en organisert klubbtur»

Også på slike turer/aktiviteter oppfordrer vi til at deltagerne følger klubbens anbefalinger når det gjelder organisering og retningslinjer for sikker padling. Vi ønsker ikke dårlig PR for padlesporten fordi klubbens medlemmer har opptrådt uansvarlig eller i strid med klubbens HMS-regler. Det er utarbeidet et skjema som kan være til hjelp for risikovurdering i tilknytning til turene. Risikovurdering.

 

Kurs

Brønnøy sjøsportklubb arrangerer kurs i Norges padleforbunds våttkortstige. Disse kursene følger NPFs HMS-plan, utarbeidet av Teknisk komité Hav (TKH). Du finner mer informasjon om NPFs kursstige på www.padling.no.

BRØNNØY SJØSPORTKLUBB prioriterer nybegynnerkurs og grunnkurs for å gi nybegynnere og klubbmedlemmer et godt grunnlag for sikker padling og mulighet for å videreutvikle seg som padlere.

.

Bassengtrening

Brønnøy sjøsportklubb arrangerer bassengtreninger og kurs i basseng. Denne delen av HMS-planen har som mål å hindre drukning og personskade men også med forholdsregler rettet mot skade på bassenget.

Følgende regler gjelder for aktiviteter i bassenget:

 • Alle plikter å sette seg inn i og forholde seg til reglement for bruk av bassenget og instruks ved ulykker/brann gitt av bassengeier (oppslag ved bassenget)
 • Alle må beherske bruk av spruttrekk (løse seg ut) og wet-exit eller få opplæring på stedet før de starter basseng-aktiviteter med kajakk
 • Alt utstyr, inkludert kajakker, må være rengjort og fritt for salt (fra saltvann)
 • Kajakkene skal entres når de ligger i vannet («seal-launch» fra bassengkanten kan skade bassenget)

Erfaringsmessig er sammenstøt mellom kajakker og personer i bassenget en av de mest sannsynlige årsakene til at personskade oppstår ved bassengtrening med kajakk. Det må derfor utvises spesiell varsomhet for å unngå dette. Informasjon til deltagerne, god gruppekontroll og et antall kajakker og personer i bassenget samtidig som er tilpasset bassengets størrelse er sentrale momenter.

.

 1. Klubbens tur/aktivitetsansvarlige:

Klubbens og aktivitets/turansvarliges oppgave er å legge forholdene til rette for at tur/aktivitet kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte i et farvann som passer turdeltagerne.

Ansvarlig på treningskveldene:

 • Dele ut informasjon/registreringsskjema for medlemsskap
 • Informere om loggskriving før og etter padling, roing eller seiling
 • Gi de mest nødvendige instrukser i sikkerhetsregler for klubben
 • Henvise til oppslagstavlen og klubbens nettside for mer informasjon
 • For kajakk: Finne frem egnet utstyr, tilpasse kajakk til sittestilling og instruere entring av kajakk og årebruk
 • For robåt: Finne fram egnet utstyr og instruere i roteknikk
 • For seiling: Finne fram egnet utstyr og instruere i rigging og seiling

Tur/aktivitetsansvarliges oppgaver

Den som er tur/aktivitetsansvarlig har et spesielt ansvar for gruppas sikkerhet på klubbens arrangementer. Mye av dette ansvaret omhandler evaluering av deltakernes behov etter påmelding og informasjon til deltakerne. Det er utarbeidet et skjema som kan være til hjelp for risikovurdering i tilknytning til turene. Dette ligger sist i HMS-planen.

Informasjonen som legges ut på klubbens nettside/facebookside skal ha følgende struktur:

 • Klubbtur til XXXX
 • Navn og telefon/epostadresse til turleder
 • Oppmøtested og starttidspunkt
 • Geografisk område hvor turen vil foregå
 • Turens varighet og lengde i km. Konkret turmål evt. med overnattingssted(er)
 • Nødvendig padleferdigheter for å kunne delta på turen. Normalt Grunnkurs hav.
 • Tilrettelagt for bevegelseshmmede eller ikke
 • Behov for assistent
 • Muligheter for forlengelse/avkortning av turen for de som ønsker det
 • Ekstra utstyr utover padle- og sikkerhetsutstyr som bør tas med
 • Muligheter for felles transport, matinnkjøp ol.
 • Påmeldingsfrist (Avmelding må skje så fort som mulig av hensyn til all logistikk)

Evaluering fra påmeldingsfrist og før turen starter

 • Sjekk deltakernes behov for utstyr og kompetanse, spesielt om det kommer ukjente padlere
 • Spør om spesielle medisinske forhold/dagsform som kan påvirke padlingen (Moralsk taushetsplikt)
 • Fraråd deltagelse om du er usikker
 • Tilpasse turen etter deltakerne hvis det er avvik mellom turens vanskelighetsgrad og gruppas kompetanse. Dette må også skje underveis.
 • Vurder om det er tjenlig å dele gruppa
 • Vurder behov for assistenter

Informasjon før båtene settes på vannet

 • Gjør det klart at “Du er påmeldt en tur – og en del av gruppa”
 • Redegjør for planlagt tur, med alternative ruter
 • Redegjør for din risikovurdering for turen
 • Informer om hvordan løpende informasjon vil bli gitt underveis på turen
 • Bestemme padleformasjon for å ivareta sikkerheten underveis (Makker, første person/ Tur/aktivitetsansvarlig eller person utpekt av tur/aktivitetsleder, følger normalt de svakeste padlerne. Siste person, avstand, samling underveis osv)
 • Tur/ aktivitetsansvarlig må vurdere om noen deltakere ikke kan tillates å delta på tur/aktivitet pga manglende utstyr, ikke sjødyktig kajakk (f.eks turracer uten liner), for svake padleferdigheter, medisinske forhold etc. ved for lite forhåndsinformasjon eller manglende påmelding.

Turansvarlig fatter fortløpende avgjørelser som skal følges av alle deltakere

Oppgaver underveis

 • Sjekk om alle er komfortable
 • Se etter tegn til at folk fryser
 • Ta korte stopp hvis noen virker slitne. Spander sjokolade eller drikke
 • Om noen ønsker å forlate gruppen så registrer navn og gjør avtale om at de ringer/sms deg når de har kommet vel i land. Sjekk hvor de skal padle
 • Er du i tvil om de mestrer rådende vind-/bølgeforhold så la assistent følge dem inn til skjermet farvann.

Turavslutning

 • Sjekk at alle er med i god tid før gruppen kommer frem
 • Mangler det noen?
 • Sjekk om noen har glemt eller mistet utstyr underveis
 • Ligger det utstyr igjen på stranda eller P-plassen?
 • Har det skjedd uønskede hendelser, så send inn episodeskjema.

Tur/aktivitetsansvarlig på organiserte klubbaktiviteter/turer skal være utpekt av klubben.

Klubben stiller følgende kompetansekrav til tur/aktivitetsansvarlige:

 • Tur/aktivitetsansvarlige skal være utdannet i NPF våttkortstige som minimum aktivitetsleder, eller godkjent som turansvarlig av klubben med tilstrekkelig ferdigheter
 • Turansvarlig skal ha god sikkerhetsholdning
 • Turansvarlig skal ha hatt opplæring i hjerte-lunge-redning, ha oppdatert førstehjelpskurs
 • Tur/aktivitetsansvarlig/kursholder skal være kjent med farvannet hvor turen/kurset skal foregå. Om nødvendig foretas endringer av turplanen.
 • Tur/aktivitetsansvarlig/kursholder må kunne gjennomføre en risikovurdering og presenterer denne for andre i styret før turen/kurset starter
 • Tur/aktivitetsansvarlig/kursleder må være i god form (fysisk og mentalt) og selv vurdere om han/hun er i stand til å gjennomføre/lede turen/kurset. Hvis det ikke kan skaffes kompetent tur/aktivitetsleder/kursleder kan tur/aktivitet/kurs avlyses.
 • Kursleder på klubbens padlekurs skal være utdannet i NPFs våttkortstige og inneha nødvendig kompetanse for å lede kurs.

Turansvarlig/kursholder skal ha med følgende utstyr:

 • Førstehjelpsutstyr i vanntett pose.
 • Vannsikret telefon eller VHF – lett tilgjengelig.
 • Taueline, kasteline, vindsekk/fjellduk, ekstra padleåre.
 • Ekstra klær, mat og termos med varm drikke i vanntett pose.
 • Kart og kompass
 • Nødbluss, røykbluss, nødraketter kan være aktuelt på enkelte/lengre turer.

Kompetansegivende kurs i klubbregi

For Våttkortkurs i klubbregi benyttes HMS/risikovurderingsskjema som er utarbeidet av NPF for de respektive kurs. For andre padlekurs utarbeides om nødvendig egen HMS.

 

6. Om padling, roing og seiling i våre farvann

Klubbens faste aktiviteter foregår med utgangspunkt fra Tørrfiskbrygga og Brønnøysundet. Brønnøysundet betraktes som 3-stjerners farvann (se beskrivelse av stjernesystemet nedenfor).

Som padler, roer eller seiler i Brønnøysundet må du være oppmerksom på:

 • At sundet er langt og smalt. Det vil si at vinden tar godt.
 • At det til tider er sterk strøm i sundet, når det flør går strømmen nordover og når det feller går strømmen sørover.
 • Vær OBS på båttrafikk, spesielt hurtigruta som passerer ca 17:05 og 00:20.

STJERNESYSTEMET – beskrivelse av farvann og forhold. (NPF)

 1. * Svært skjermet farvann. Eksempel er et lite havnebasseng eller liten bukt. Introduksjonskurset blir gjennomført på denne typen farvann. Svært lite vind ved vannflaten (x). Ingen strøm eller bølger. Sjøgang 1 – 0,1m. Ingen annen trafikk. Flere faktorer – tenk konsekvens
 2. ** Skjermet farvann. Eksempel på dette er indre skjærgård. Grunnkurset blir gjennomført på denne typen farvann. Vind opp til flau eller svak vind ved vannflaten – 3 m/s. Sjøgang 2 – småkruset sjø med bølger opp til 0,5 meter i snitt. Kun små krusninger ved grunner og skjær. Svært lite strøm. Lite annen trafikk. Flere faktorer – tenk konsekvens.
 3. *** Noe eksponert farvann. Eksempel er farvann nær land med små øyer og skjær utenfor. Vind opp til lett bris ved vannflaten – 5,5 m/s. Sjøgang 3 – smul sjø med bølgehøyder 0,5 m til 1,25 m. Små brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape litt drag i sjøen. Annen trafikk må påregnes. Flere faktorer – tenk konsekvens.
 4. **** Eksponert farvann. Eksempel er farvann nær land uten små øyer eller skjær utenfor. Videregåendekurs og veilederkurs blir gjennomført på denne typen farvann. Vind opp til laber eller frisk bris ved vannflaten – 7,9 m/s. Sjøgang 4 bølgehøyde 1,25 m2,5 m. Brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape drag og uregelmessige formasjoner i sjøen. Ved væromslag kan vind og sjøgang endre seg raskt. Annen trafikk må påregnes. Flere faktorer – tenk konsekvens.
 5. ***** Svært eksponert farvann. Eksempel er lange kryssinger i rom sjø, eller utsatt farvann langs land. Vind opp til liten kuling 10,8 m/s ved vannflaten. Sjøgang 5 – bølgehøyde 2,5 m4 m. Kraftige brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape kraftig drag og kraftige, uregelmessige formasjoner i sjøen. Ved væromslag kan vind og sjøgang endre seg raskt. Annen trafikk må påregnes. Flere faktorer – tenk konsekvens.

 

7. Natur og friluftsliv

Dersom turen foregår i annet farvann må du sette deg godt inn i forholdene på stedet.

Orienter deg før turen om hvor det er ilandstigningsforbud av hensyn til drikkevann, hekkende fugler eller andre naturvernhensyn. Respekter vernebestemmelsene i vann/vassdrag/skjærgården.

Gjør deg kjent med friluftsloven og reglene for overnatting, bålbrenning, og ferdselsrettigheter. Husk ”Sporløs ferdsel” – ingen forsøpling og ta med avfallet ditt hjem. Bruk det tilrettelagte tilbudet i vassdrag/skjærgården som faste bålplasser, toaletter og avfallsmottak.

.

 1. Rapportering av uønskede hendelser

Brønnøy sjøsportklubb ønsker en kultur for læring enten det dreier seg om ulykker, skader eller andre hendelser som kunne ha ført til skade eller ulykke

Det oppfordres til å rapportere alle slike hendelser på skjema til styret i klubben, se vedlegg med episodeskjema.

Styret går gjennom alle rapporterte hendelse snarest for å se om det er behov for å endre noe i klubbens HMS-system

.

Prosedyre for varsling av skade og ulykke

 • Ring etter hjelp snarest mulig. Opplys om hva som har skjedd, hvor dere er, antall skadde og tilstand og hva dere gjør. Da får dere veiledning videre over telefon. Dersom det sendes ut ambulanse, helikopter, redningsskøyte etc, så sørg for at disse blir møtt på avtalt sted og ledet til skadestedet.
 • Turleder/kursleder vil normalt ta ansvaret for å lede gruppen i akuttfasen.
 • Etter alvorlige uhell og ulykker så skal leder/nestleder i BSSK orienteres snarest mulig etter at situasjonen har kommet under kontroll.
 • Alle henvendelser fra journalister henvises videre til politiet.
 • AMK:             113  (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)
 • Brann:           110
 • Politi:             112 (nødnummer)
 • Legevakt:     116 117  for medisinsk råd og bistand

Søk- og redningsaksjoner:

 • Kystradiostasjonene tlf. 120 eller VHF kanal 16 www.kystradio.noAkutt forurensing: Kystverket Telefon: 07847 E-post: vakt@kystverket.no
 • Hovedredningssentralen i Nord-Norge tlf. 75 55 90 00 SAR (Search and Rescue)

 

Risikovurdering – padling

Skjema under kan være til hjelp for risikovurdering i tilknytning til turer og andre aktiviteter.

Risikovurdering 1-5, der 1 er laveste risiko og 5 representerer meget høy risiko.

Evt. kan du bruke: Liten, Middels, Stor og Svært stor

Moment Risiko Tiltak Risikovurdering
Været generelt Værmelding og lokale forhold er basis for risiko-vurdering Samle relevant værmelding for området, og supplere med lokalkunnskap  
Bølger Bølger kan bidra til at padleren velter, noe som kan medføre fare for nedkjøling, dysfunksjon og drukning. Unngå å padle i større bølger enn man kan mestre. Holde seg nær land, men vurder bølgehøyde, reflekssjø og ilandstignings-muligheter  
Vind Øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling. Unngå padling i mer vind enn man kan mestre. Kle seg etter forholdene.  
Nedbør Kan bidra til nedkjøling. Kle seg etter forholdene  
Temperatur (Vann og i luften) Kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt Kle seg etter forholdene, og da særlig med tanke på risiko for en velt.  
Annen båttrafikk Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon. Kjenne til farledene. Holde god avstand til annen båttrafikk, bruke lanterner i mørket.  
Gruppas padlekompetanse Gruppas samlede kompetanse og kapasitet er avgjørende for konsekvenser av uønsket hendelse Kartlegg kompetansen til alle padlerne. Etabler regler for gruppekontroll og kommunikasjon

Risikovurdering – seiling

Skjema under kan være til hjelp for risikovurdering i tilknytning til turer og andre aktiviteter.

Risikovurdering 1-5, der 1 er laveste risiko og 5 representerer meget høy risiko.

Evt. kan du bruke: Liten, Middels, Stor og Svært stor

Moment Risiko Tiltak Risiko-vurdering
Været generelt Værmelding og lokale forhold er basis for risiko-vurdering Samle relevant værmelding for området, og supplere med lokalkunnskap  
Bølger Bølger kan bidra til at seileren velter, noe som kan medføre fare for nedkjøling, dysfunksjon og drukning. Unngå å seile i større bølger enn man kan mestre. Kle seg etter forholdene.  
Vind Øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling. Unngå seiling i mer vind enn man kan mestre. Kle seg etter forholdene.  
Nedbør Kan bidra til nedkjøling. Kle seg etter forholdene  
Temperatur (Vann og i luften) Kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt Kle seg etter forholdene, og da særlig med tanke på risiko for en velt.  
Annen båttrafikk Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon. Kjenne til farledene. Holde god avstand til annen båttrafikk, bruke lanterner i mørket.  
Gruppas seilerkompetanse Gruppas samlede kompetanse og kapasitet er avgjørende for konsekvenser av uønsket hendelse Kartlegg kompetansen til alle seilerne. Etabler regler for gruppekontroll og kommunikasjon.

 

Episodeskjema

Rapporter til Brønnøy sjøsportklubb om uønsket hendelse, farlig forhold eller skade på utstyr. Epost: bronnoysjosportklubb@gmail.com

.

Dato:……………………………

.

Kontaktperson:

.

Hendelse:

 

Personskade                        Nestenulykke                       Skade på utstyr

.

Beskrivelse av hendelsen før, under og etter:

.

.

.

.

.

.

Forslag til tiltak/erfaring:

.

.

.

Levert til sjøsportklubben: ……………(dato)

.

Mottatt av: …………………………………..

.

underskrift